يكشنبه 9 آبان 1389 فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1383


فهرست نرخ عوامل در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته گاز رساني به صنايع

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته مخزنهاي نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته خطوط لوله رو زميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگاز رشته ابنيه صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگازرشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز كارخانجات توليد گاز مايع انبارها و محوطه مخزن هاي نفت مجاور پالايشگاه ها

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگازرشته نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگازرشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي تاسيسات نفت وگازرشته نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چند راهه ها


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1384


فهرست نرخ عوامل در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته گاز رساني به صنايع

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته مخزنهاي نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوطه لوله رو زميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته ابنيه صنعتي نفت و گازو پتروشيمي

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز كارخانجات توليد گاز مايع انبارها و محوطه محزن هاي نفت مجاورپالايشگاه ها

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چند راه ها


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1386

فهرست نرخ عوامل در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته گاز رساني به صنايع

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز ، واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي ( ngl)

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته  نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته  نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چند راهه ها


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1387


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي (ngl)

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته  گازرساني به صنايع

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چند راهه ها

فهرست نرخ عوامل در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گازرشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهري


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1390فهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته گازرساني به صنايع

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL)

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي سر چاهي نفت و گاز و چند راههفهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1391


فهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته گازرساني به صنايع

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL)

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي سر چاهي نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1392

فهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته گازرساني به صنايع

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL)

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي سر چاهي نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهاي اختصاصي تعميرات پالايشگاه


فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز 1393

فهرست نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گازرشته خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهري

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته گازرساني به صنايع

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب پالايشگاه هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي واحدهاي تفكيك مايعات گازي (NGL)

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي بهره برداري نفت و گاز و ايستگاه هاي تراكم گاز

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه هاي نفت و انبارهاي نفت منطقه اي

فهرست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهاي سر چاهي نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهاي اختصاصي تعميرات پالايشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپGuest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.