يكشنبه 9 آبان 1389 فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1383


فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته گاز رسانی به صنایع

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته مخزنهای نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز رشته ابنیه صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی

فهرست بهای تاسیسات نفت وگازرشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گاز مایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها

فهرست بهای تاسیسات نفت وگازرشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت وگازرشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای تاسیسات نفت وگازرشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1384


فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته گاز رسانی به صنایع

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته مخزنهای نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوطه لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته ابنیه صنعتی نفت و گازو پتروشیمی

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گاز مایع انبارها و محوطه محزن های نفت مجاورپالایشگاه ها

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راه ها


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1386

فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته گاز رسانی به صنایع

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی ( ngl)

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته  نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1387


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (ngl)

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته  گازرسانی به صنایع

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها

فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای تاسیسات نفت و گازرشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1390فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راههفهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1391


فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1392

فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهای اختصاصی تعمیرات پالایشگاه


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1393

فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهای اختصاصی تعمیرات پالایشگاه


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1394


فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گازرشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز 1394

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه

فهرست بهای اختصاصی تعمیرات پالایشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپGuest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.