:.
پنجشنبه 10 تير 1389 پاسخ تدوين مقررات وزارت نفت به دهها مورد از سووالات و ابهامات كاركنان صنعت نفت
(آرشيو)
در ارتباط با استخدام

جذب نيروي انساني در سطح صنعت نفت براساس نياز توسط ادارات تأمين نيروي انساني چهار شركت اصلي بصورت دوره اي و در قالب فراخوان عمومي اعلام مي گردد . از آن طريق پيگير باشيد.
استخدام افراد در هر شرايطي مستلزم شركت در آزمونهاي استخدامي مي¬باشد. سابقه خدمت در شركتهاي پيمانكاري دليلي بر عدم شركت در آزمونهاي مذكور نمي باشد. توصيه مي شود با مطالعه لازم در آزمون شركت فرمائيد.

تبديل وضعيت از كارمند قرارداد مدت معين به رسمي

باتوجه به موافقت وزيرمحترم وقت نفت يكي از فرزندان كاركنان فوت شده ناشي از كار درصورت داشتن شرايط عمومي استخدام ومدرك تحصيلي مورد نياز به استخدام شركت درمي¬آيند.لذا درخواست استخدام به همراه مستندات مربوطه به روابط كار و مددكاري اجتماعي شركت مربوطه ارسال شود .

درخواست تبديل وضعيت پيمانكاري

چنانچه سركار فرزند شهيد و يا از افرادي كه دو نفر و يا بيشتر بستگان درجه اول (شامل خواهر، برادر، مادر) به فيض شهادت نايل آمده اند باشيد در صورت دارا بودن ساير ضوابط موضوعه واجد شرايط تبديل وضعيت استخدامي خواهيد بود .

تبديل وضعيت

استخدام نيروهاي شاغل در شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد درچارچوب مفاد بخشنامه هاي صادره امكان پذير مي باشد.

دليل ملغي شدن آزمون جذب نيروهاي پيمانكاري

برگزاري آزمون استخدامي مورد اشاره به دليل تفاوت قابل توجه آمار افراد ثبت نامي بااطلاعات موجود و عدم امكان تطبيق فعلاً متوقف شد.

حقوق پايين مدت معين

حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي موقت ( مدت معين ) براساس قانون كار و مصوبات شورايعالي كار تعيين و تدوين مي شود. در صنعت نفت علاوه بر مزاياي مقرر در قانون مذكور، بخشي از مزاياي كارمندان شركت نيز به آنان تسري يافته است.

تعديل مدرك

به دليل گستردگي و تنوع مدارك مأخوذه كارمندان و محدود بودن ظرفيت سمتهاي سازماني، امكان تعديل همه آنها ميسر نمي باشد. براين اساس چگونگي ورود به دانشگاه، محل تحصيل و معدل ٣ شرط مهم تعديل ملاك مي باشد . ضمناً مطابق مقررات چنانچه فردي ٢ سال از زمان اخد مدرك تحصيلي تعديل نگردد، در گروه مصاحبه بررسي خواهد شد.

شرايط ممتازين

در صورت واجد شرايط بودن استخدام به صورت ممتازي به تأمين نيروي انساني ٤ شركت اصلي با سوابق مربوطه مراجعه نمائيد .

مشكل كاركنان قراردادي موقت (مدت معين)

طبق ماده ٧ قانون كار قرارداد در قبال دريافت حق السعي براي مدت معلوم ميان كارگر و كارفرما منعقد و ماده ١٠ همان قانون درقرارداد نوع كار- ساعات كار- محل انجام كار- تاريخ عقد قرارداد و .. را مشخص نموده است. لذا در مورد حق مسئوليت سرپرستي- سابقه كار مطابق آئين نامه قانون كار وشرايط كار فرما صورت گرفته و پرداخت بر اساس سابقه تجربه مفيد مطابق شرايط كارفرما صورت مي گيرد.
جهت كسب اطلاعات لازم به كتاب قانون كار مراجعه شود.

حقوق كارمندان قراردادي موقت (مدت معين)

دستورالعمل بكارگيري نيروهاي قراردادي موقت (مدت معين) براي رفع ناهماهنگي در نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده به كارمندان قرارداد موقت در سطح صنعت نفت با تأكيد بر استفاده از نيروي متخصص و باتجربه درموارد خاص و براي پروژه ها و طرح هاي صنعت نفت به تصويب رسيده است. شايان ذكر است كليه ضوابط قانون كار از نظر حداقل مزد ، افزايشهاي سنواتي و سالانه مطابق مصوبات شوراي عالي كار مدنظر بوده و مزيد بر آن فوق العاده مخصوص نيز با موافقت مسئولين به شاغلين مشاغل تعيين شده قابل پرداخت مي باشد.

بازنشستگي قبل از موعد با ٢٥ سال سابقه طبق قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ٥/٦/١٣٨٦ و يا ٣٠ سال سابقه با حذف شرط سني

مطابق آئين نامه اجرايي قانون مزبور، اجراي آن الزامي براي دستگاههاي اجرايي نداشته، همانطور كه مطلع هستيد ملاك عمل براي بازنشستگي قبل از موعد در صنعت نفت سن و سابقه مي باشد كه براي مردان داشتن ٥٥ سال سن و ٢٠ سال سابقه و براي زنان داشتن ٥٠ سال سن و ١٥ سال سابقه مي باشد. ضمناً بر اساس مقررات بازنشستگي صنعت نفت اساس و مبناي تعيين بازنشستگي كارمندان، سن آنان است و تقليل سن بازنشستگي يا حذف آن عملاً باعث خواهد گرديد صنعت از تجربه اندوخته كارمندان خود بهره مند نگردد .

با سابقه ٢٠ سال و ٤٢ سال سن مي توانم تقاضاي بازنشستگي به ميل شخصي نمايم؟

طبق مقررات جاري صنعت نفت تقاضاي بازنشستگي قبل از سن عادي، وفق مقررات در صورت كسب حداقل شرط سن و سابقه (٥٠ و ١٥ سال) و اخذ موافقت كارفرما، كارمند مي تواند به ميل شخصي بازنشسته شود .

تعديل مدرك تحصيلي

مدرك كارداني فن آوري اطلاعات جنابعالي مأخوذه از دانشگاه جامع علمي كاربردي تبريز با شركت در آزمونهاي استخدامي شركتهاي تابعه صنعت نفت و قبولي در آن قابل تعديل مي باشد.

تعديل مدرك (مرتبط يا غير مرتبط)

با مراجعه به سايت تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي مي توانيد به ضوابط تعديل مدرك تحصيلي بالاتر مأخوذه حين خدمت كارمندان دست يابيد.

استفاده از معافيت مالياتي اقساط وام مسكن

معافيت مالياتي مشمولين استفاده از تسهيلات بانك مسكن مقررات مجري در صنعت نفت نبوده بلكه جزءضابطه هاي بانك مي باشد.

فوق العاه شرايط محيط كار با اشعه و مواد شيميايي - حق اولاد

فوق العاده كار با اشعه و مواد شيميايي صرفاً در مشاغل كارگري پرداخت مي¬شود. در صورت تغيير شرايط استخدامي(تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي)بدليل عدم تغيير شرح وظايف شغلي در وضعيت كارمندي نيز پرداخت مي¬گردد. تسري آن به ساير كارمندان كه در گروه شغلي (ديپلم پذير) كه قبلاً جزء سمتهاي طبقه شغلي بوده و با غني سازي شرح وظايف و تجديدنظر در شرايط احراز به مشاغل كارمندي تغيير ماهيت داده اند در صورتيكه كماكان به انجام فعاليتهاي شغل قبلي بپردازند بلامانع خواهد بود .
كمك هزينه اولاد براي فرزندان پسر كه ازدواج نكرده و يا در دبيرستان به تحصيل اشتغال داشته باشند حداكثر تا سن ٢٠ سالگي پرداخت ميگردد. در صورتيكه فرزندان پسر ازدواج نكرده و در دانشگاه مشغول تحصيل باشند براي آنان تا سن ٢٥ سالگي پرداخت خواهد شد. فرزندان پسري كه ازدواج نموده ديگر تحت تكفل والدين نبوده و امكان استفاده از امكانات رفاهي صنعت نفت وجود ندارد .

عدم رعايت طبقه بندي مشاغل

در مقررات صنعت نفت جذب كارگر ممنوع مي باشد چنانچه جنابعالي به مدت سه سال به صورت قراردادي موقت يكساله مشغول به كار مي باشيد بنابراين درمقابل سمت سازماني ناشي از طبقه بندي كارمندي صنعت نفت مشغول به كار هستيد .

كارآموزان صنعت نفت سال ٧٤-٧٢

سوابق تحصيلي كارآموزان در آموزشگاههاي فني و حرفه اي در صورت استخدام از بدو شروع به تحصيل، قابل احتساب مي باشد. با امور اداري شركت ذيربط مكاتبه نمائيد.

درخواست مجوز ارزيابي سوابق غير شركتي

سوابق غيرشركتي كارمنداني كه در شركتهاي تابعه صنعت نفت استخدام و يا انتقال مي¬يابند. بر اساس 2 مؤلفه سابقه مرتبط با آخرين مدرك تحصيلي و تطبيق با شرايط احراز شغل تحت تصدي در صنعت نفت مورد بررسي قرار خواهدگرفت. سوابق جنابعالي نيز در چارچوب دو مؤلفه مذكور توسط اداره برنامه ريزي و شوراي تعيين سوابق تعيين شده است ضمناً عوامل تعيين سوابق در محاسبه حقوق و اعمال آن در بازنشستگي تابع مقررات مربوط مي باشد .

شرايط و اعطاء برخي مزاياي اداري و استخدامي

با مراجعه به سايت تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي در فصول پنجم و هشتم و نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي آورده شده است.

لزوم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در وزارت نفت

اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم بسترسازي و تغييرات در سطوح اداري و استخدامي مي باشد كه اين كار طي چند سال اخير در دست مطالعه مي باشد. مزيد اطلاع اجراي اين قانون رافع مشكلاتي كه جنابعالي مطرح نموده ايد نمي باشد.

منع انتقال از كلانشهرها

آئين نامه منع انتقال كاركنان دولت به كلانشهرها، ابلاغي توسط هيأت محترم وزيران مي باشد لذا تغيير در ضوابط ابلاغي در مدت زمان اجراي آئين نامه مذكور و تا زمان توقف آن توسط شركت امكان پذير نمي باشد .

مرخصي استحقاقي

كليه مصوبات هيأت مديره شركت ملي نفت ايران پس از ابلاغ در كليه واحدها و مديريتها صنعت لازم الاجرا است. در صورت وجود هر گونه مشكل مي توانيد با واحد بررسي طرحها و هماهنگي مقررات اداري شركت ملي صنايع پتروشيمي تماس حاصل نموده و پيگير موضوع باشيد .

چرا براي اعمال ١٥% اضافه حقوق مربوط به يك مقطع تحصيلي بالاتر، با فرمهاي ابلاغ شده باعث عدم تأثير افزايش كامل در حقوق فعلي شده ايد.

مفاد نامه شماره دي/١٩١٠٤٠/ ت ه م/٤٠٢ مورخ ٢٥/٦/١٣٨٨ به نحوي تنظيم شده كه تعديل حقوق ناشي از تغيير رويه مبني بر اعمال ١٥% اضافه حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر براي جانبازان با كمتر از 25% جانبازي منجر به افزايش حقوق بيشتر نسبت به كارمندان جانبازي كه از ابتدا و در شرايط مساوي بر اين اساس تعيين حقوق گرديده¬اند نشود.

چرا تغيير ارزشيابي سنوات قبل براي بعضي از جانبازان امكانپذير است

مطابق ضوابط و شرايط تغيير ارزشيابي سنوات قبل براي كليه كارمندان منع مقرراتي دارد.

چرا جانبازان از بدو استخدام به رسمي تبديل وضعيت نمي يابند؟

پيرامون تبديل وضعيت حسب قوانين موضوعه(قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان) در مورد جانبازان جديدالاستخدام نيز بدواً به كارمند پيماني و پس از دوره كاراموزي به رسمي تبديل وضعيت مي يابند.

چرا حقوق ايام اسارت پرداخت نمي گردد؟

با عنايت به آراء صادره موضوع تعارض در آنها از طريق مراجع ذيصلاح در حال پيگيري مي باشد.

انتقال

با توجه به بيماري مزمن صعب العلاج ( MS ) جنابعالي، انتقال از پتروشيمي شهيد تندگويان به شهرستان شيراز مستلزم طرح پرونده شما در كميسيون عالي پزشكي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و اعلام نقطه نظر قطعي آن شورا مي باشد. در صورت پاسخ مثبت شوراي مذكور، اقدام لازم از طريق مديريت منابع انساني شركت مذكور قابل انجام است .

امريه سربازي

با مراجعه به سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت، در صورت واجد شرايط بودن فرمهاي مربوط به امريه سربازي را تكميل و ارسال نمائيد.

كاريابي، جابجايي و انتقال

در مورد انتقال و جابجايي كاركنان، مطابق مقررات مجري درخواست كاريابي توسط كارفرما يا شخص كارمند به ادارات تأمين نيروي انساني شركتها ارسال و پس از طي فرآيند مربوط و وجود سمت مناسب در واحد ديگر، اقدام لازم صورت مي گيرد. بلاسمت شدن و جابجايي كارمند تابع ضوابطي است كه در مقررات به ضرورت رعايت آنها اشاره شده است. اقدامات خارج از آن نمي تواند موجب بلاسمت شدن يا انتقال كارمند گردد.

حذف ٥٢ درصد حقوق كاركنان قراردادي مدت معين فوق ديپلم

مطابق مفاد مصوبه شماره ١٦٦٢ هـ . م مورخ ٢٦/١٢/١٣٨٧ جذب و بكارگيري كاركنان قراردادي موقت ( مدت معين ) فوق ديپلم صرفاً با مجوز وزير و در مشاغل عملياتي امكان پذير مي باشد كاركناني مشمول مزاياي مصوبه مي شوند كه وفق مصوبه مذكور جذب شوند . عدم تسري فوق العاده جذب به افراد فوق ديپلم كه در مشاغل غير عملياتي بكار گرفته مي شوند، مطلب جديدي نبوده و در مصوبه قبلي نيز ( ١٣٥٩) به صراحت مطرح شده است .

رسمي شدن خانواده شهدا

به منظور ارج نهادن به جايگاه والاي خانواده هاي معظم شهدا، با عنايت به محدوديت پذيرش سازمان به لحاظ لزوم استخدام فرزندان شاهد و جانباز و آزاده و نيروهاي بومي، با تبديل وضعيت استخدامي افراد قرارداد موقت ( مدت معين ) و نيروهاي پيمانكاري كه فرزند شهيد بوده و يا حداقل دو نفر از بستگان درجه اول آنان به فيض شهادت نائل آمده اند، موافقت به عمل امده است .

معيشت كارمندان

نظام پرداخت صنعت نفت مبتني بر شرايط، جايگاه و اهميت مشاغل و سوابق تجربي و تحصيلي افراد مي باشد كه با عنايت به نظام طبقه بندي مشاغل از مناسب ترين جبران خدمات برخوردار است.
خاطر نشان مي سازد در چند سال اخير افزايش و پرداخت حقوق با توجه به ضوابط و مقررات اعلامي از سوي دولت و هماهنگ با آن انجام پذيرفته است.
از منظر مقررات اداري و استخدامي افرادي كه به نوعي از تسهيلات وام مسكن، وديعه يا منازل سازماني استفاده مي نمايند، در شمار استفاده كنندگان تلقي شده و اين به معني نقص در مقررات مجري نيست .

تخصيص منزل سازماني

نحوه تخصيص منازل سازماني به نيروهاي شاغل در شركتهاي تابعه صنعت نفت كه نسبت به كاركنان واجد شرايط متقاضي بسيار كمتر و محدود مي باشد، تابعي از تجميع امتيازات شخصي و پرسنلي افراد بوده كه عوامل امتيازي حسب مورد در شركتها تنظيم و منازل سازماني براساس اولويت واگذار مي گردد .
توصيه مي شود با امور اداري سازمان متبوع خود مكاتبه نمائيد.

تعديل مدرك

با مراجعه به سايت تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي مي توانيد به ضوابط تعديل مدرك تحصيلي بالاتر مأخوذه حين خدمت كارمندان دست يابيد.

درخواست رؤيت خلاصه پرونده را از سايت نيروي انساني

امكان رؤيت خلاصه پرونده از طريق سايت معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وجود دارد . در صورت بروز مشكل با مديريت فنآوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي نفت ايران تماس حاصل نمائيد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشترخانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.