English site
شنبه 27 بهمن 1397   22:29:51
|           RSS
:.
دوشنبه 29 آذر 1389 وارونگی هوا‘‘ و‘‘وارونگی سیاسی سایت عصر ایران
رسانه به عنوان مهم ترین وسیله ارتباطی فرهنگی ملزم به انتشار اخبار موثق، واقع بینانه، حقیقت یاب و متعهد به رعایت اهداف برآمده از مبانی انقلاب اسلامی و قوانین موضوعه کشور می باشد.
چندی است سایت عصر ایران با نوعی داستان سرایی سعی دارد با تشویش اذهان عمومی عرصه رسانه را با اهداف و اغراض سیاسی آلوده کند. آن رسانه در روز دوشنبه مورخ 22/9/89  با انتخاب یک تیتر نادرست، تحلیل علیلی را درج نموده است که وجهه همت آن دوری از مرز امانتداری در انتشار مطالب و عدم التزام به انعکاس اخبار واقع بینانه و با هدف و قصد رو در رو قرار دادن خدمتگزاران خدوم و شریف کشور درج و منتشر گردیده است. بی تردید برای سایتی که ارگان غیر رسمی یک جریان سیاسی است و ارتزاق آن از تنفس در فضای مسموم تخریب دیگران تامین می شود، بیان ادبیات تخصصی و ارائه ادله و براهین کارشناسی مقوله-ای ناماُنوس و نا آشنا تلقی میگردد، ولی برای آشکار سازی منویات مخرب و اثبات سستی مندرجات آن رسانه اعلام می نمائیم:

1- براساس مندرجات موجود و قابل ارائه، سایت عصر ایران نه تنها استعداد راستگوئی و صداقت، بلکه استعداد دروغ بافی هوشمندانه را نیز از دست داده است. ادعای غیر واقعی و مبتنی بر نا آگاهی و سراسر کذب مندرج در آن رسانه که به قصد رو در رو قراردادن خدمتگزاران شریف کشور در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درج گردیده است، سؤالی است که علاقمندان به اسلام و انقلاب پاسخ آن را در کارکرد ناصواب آن سایت به خوبی دریافتهاند.
امّا آنچه مایه تأسف است اینکه رفتارهای تخریبی معدودی از رسانهها از حجم تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته است و با وجود سیاهنگاری و تاریکنمایی معدودی از رسانههای حزبی ظاهراً دشمن را از توطئهگری بیشتر بینیاز ساخته است.
براساس مستندات قابل ارائه و مضبوط و رجوع به بیانات وزیر محترم نفت و مدیرعامل محترم
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با رسانه ملی و خبرگزاری ایرنا باید اذعان نماییم رفتار سایت عصر ایران از دید صاحبنظران و آگاهان و از همه مهمتر بسیاری از مردم شریف و مسلمان ایران ملهم از اغراض و اهداف سیاسی حزبی، نه برگرفته از رفتارهای حرفهای و متین و صادقانه رسانهای ارزیابی  می-شود. براین باور هستیم که دامنه حامیان ولایت مدار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار وسیع است که در یک تعریف شامل همه افرادی میشود که پایبند به حفظ و گسترش اصول انقلاب اسلامی هستند و این حقیقت را نباید نادیده گرفت که طیف پیروان رهبر فرزانه انقلاب در دولت و مجلس شورای اسلامی در عین تکثر، وحدت دارند و با تعیین خطمشیهای اصولی و حفظ فاصله با جریانهای جاهل یا عنود در حفظ حریم اصولگرایی میکوشند و تلاشهای مذبوحانه جریانهای سیاسی ورشکسته که در جهت رو در رو قراردادن تلاشگران و مدافعان خدوم انقلاب اسلامی تعقیب میشود. همچنان ناکام، نافرجام و ناکارآمد خواهد ماند.

2- به فضل الهی، در دولت دهم و اتکاء به توانمندی و تعهد کارکنان و مدیران کارآمد و خلاق صنعت نفت، ملت مسلمان ایران شاهد سربلندی فرزاندان خود در عبور از آزمونی دیگر و دستیابی به موفقیتی بینظیر میباشند. دستاوردی درخشان که در شرایطی خطیر حربه کشورهای سلطهطلب و معدودی گماشتههای داخلی آنان را بمنظور تحریم بنزین، خنثی و تولید بنزین را در داخل کشور به مرز خودکفایی رساند.
دستیابی به این دستاورد عظیم ملی که نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و پایمردی فرزندان انقلاب اسلامی دارد، حزن و اندوه و یأس و انفعال دشمنان داخلی و خارجی را بدنبال داشت.
تبیین این موفقیت و دستاوردهای غرورآفرین در صنعت نفت کشور در طی یکسال اخیر موجب گردید 204 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیهای از دستاوردهای وزارت نفت در دولت دهم تقدیر و بر ادامه برنامههای توسعه ای صنعت نفت تأکید نمایند.
شایان ذکر است چهارتن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که اسامی شریف و نظرات صائب آنان مورداستناد آن رسانه قرار گرفته است از جمله نمایندگان خدوم و تلاشگری هستند که همواره نظرات و پیشنهادات آنان سهمی به سزا در تصمیمات متخّذه در فعالیتهای توسعهای صنعت نفت داشته است و روابط سازنده و همکاری مشترک مناسب بین این عزیزان با وزارت نفت برقرار میباشد و بدلیل جایگاه قانونی خود همواره از حق اظهارنظر پیرامون مسایل جاری کشور برخوردارند و این امری بدیهی در تمام نظامهای مردمی و قانونی به شمار میآید. اگرچه برخی نظیر دست اندرکاران سایت  عصر ایران میخواهند با غوغاسالاری و شانتاژ مطبوعاتی آن را به معنای اختلاف و صفآرایی نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم جلوه دهند. بر این باور هستیم که تلاش مذبوحانه ایجاد اختلاف و دو دستگی در میان مدافعان انقلاب اسلامی کماکان عقیم و بیاثر خواهد بود و سوءاستفاده سایت عصر ایران از اظهارات وزیر محترم نفت و مدیرعامل محترم شرکتملی صنایع پتروشیمی ایران و بیانات چهار تن از نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه تفسیر و بازتاب مطالب این عزیزان باشد تجلّی مکنونات قلبی و سیاسی دست اندرکاران سایت عصر ایران و حاکی از سرباز کردن عقدههای سیاسی و فروخفته این سایت میباشد.

3- به منظور رفع جهل و آشنایی بیشتر دستاندرکاران آن سایت یادآور میشویم به اخبار منتشره از رسانهها در دوران دولت اصلاحات! رجوع نمایند تا میزان بحران آلودگی هوای شهر تهران را در دولتهای قبلی مشاهده نمایند. البته اگر رسوب آلایندههای تفكّرات سیاسی دست اندرکاران سایت عصر ایران امکان کشف و شهود در این زمینه را فراهم نماید!!!؟
هر سال با فرا رسیدن فصل سرما شهروندان تهرانی شاهد افزایش آلودگی هوا در حد هشدار و بعضاً اضطرار هستند منتهی این بار برخی افراد بروز این پدیده را به بنزینهای تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی نسبت دادهاند که جای شگفتی است. زیرا این پدیده که هر سال در تهران رخ میدهد ریشه در اقلیم شهر و پدیدهای به نام ‘وارونگی هوا‘ دارد. وارونگی هوا یا ‘وارونگی دمایی‘ که در اصطلاح علمی به آن INVERSION گفته میشود، پدیدهای است که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد میشود و در این شرایط درجه حرارت پایین جو کمتر از طبقه فوقانی میباشد. در کلان شهرها وارونگی هوا معمولاً باعت تجمیع مواد آلاینده در نزدیکی سطح زمین و تشدید آلودگی هوا و یا پایین آمدن کیفیت آن میشود. در این شرایط هر گونه آلودگی که در زیر وارونگی تخليّه شود، محبوس میماند و پخش و پراکنده نخواهد شد. وارونگی دما ممکن است در هر ارتفاعی از سطح زمین روی دهد. امّا چنانچه این وارونگی در نزدیکی سطح زمین رخ دهد، دود و دوده منتشره از دودکشهای خانگی، صنعتی و آلایندههای خروجی از اگزوز خودروها را محبوس میکند که این امر منجر به شکلگیری لایههای وسیع و قطوری از دود در نزدیکی سطح زمین شده و تبعات زیست محیطی زیادی را ایجاد مینماید.
براساس آمار منتشره، پدیده وارونگی در دو سوم ایام سال در تهران رخ میدهد. این بار استمرار بیسابقه این شرایط و پایداری آن سبب تشدید این پدیده گردید. به عبارت دیگر وضعیت جوی است که این حالت را برای هوای شهر تهران بوجود میآورد و در این شرایط احتراق هر نوع از سوختهای فسیلی حتی سوخت پاک مانند ‘گاز طبیعی‘ میتواند شرایط را بحرانی نماید. شایان ذکر است که برای سنجش کیفیت هوا، از شاخصی به نام PSI استفاده میشود که براساس غلظت پنج آلاینده منواکسیدکربن، ازن، دیاکسید گوگرد، دیاکسید نیتروژن و ذرات معّلق تعیین میشود که اتفاقاً درخصوص سوختهای مصرفی در سطح کشور، همواره روند بهبود را طی کرده است و وزارت نفت به سهم خود با اعمال سیاستهای متخذّه نظیر استفاده از گازطبیعی، توزیع گازوئیل با گوگرد پایین در کلان شهر تهران، تدوین استانداردهای مصرف سوخت در تمامی حوزهها از قبیل: صنایع، خودروها، لوازم خانگی از سالهای گذشته در جهت کاهش تبعات این پدیده اقدامات بسیاری را به انجام رسانده است که معرفی آن در حوصله این نوشتار نمیباشد.
اداره کل روابطعمومی وزارت نفت بدلیل عدم توجه آن رسانه به موازین قانونی و درج مطالبی که به موجب قانون، جرم محسوب میشود، پیگیری مطالب کذب منتشره را از طریق مراجع ذیصلاح حق مسلم خود میداند و در خاتمه به مدیر مسئول محترم سایت عصر ایران توصیه مینماییم با حربه کذب و اتهامات ناروا نمیتوان به مقابله با دستاوردهای درخشان خدمتگزاران خدوم دولت رفت زیرا این حربه در طول سالیان گذشته چه از سوی معاندان خارجی و چه از سوی ورشکستگان سیاسی داخلی، عدم کارآیی خود را نشان داده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 6040


کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768