English site
يكشنبه 3 تير 1397   09:29:30
|           RSS
 
يكشنبه 10 مرداد 1389 معاونت امورمهندسی
      حبیب الله بیطرف     
 

معاونت امور مهندسی

               http://dea.mop.ir     


تا
ریخچه پیدایش و آغاز به کار معاونت:

معاونت امور مهندسی از سال 1374 به منظور ایجاد وحدت رویه در امور اجرائی طرحهای صنعت نفت با نام “معاونت مهندسی و طرح ها “ زیر نظر وزیر محترم نفت با اهداف زیر تشکیل گردید:

1- ارتقاء فناوری ملی و انتقال فناوری های نوین
2- مستند سازی تجربیات اجرایی
3- تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی و  اجرایی
4- تقویت ظرفیتهای اجرایی
5- تعامل صنعت نفت با سازمانهای سیاست گذار در رابطه با برنامه های نظام اجرایی کشور
6- اشاعه و ترویج فرهنگ نظام نوین اجرائی
اهداف و استراتژی معاونت:
1- برقراری نظام فنی و اجرایی هماهنگ در سطح صنعت نفت از طریق تهیه و تدوین روشها، معیارها و استانداردهای فنی
2- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های کلان مدیریت پروژه صنعت نفت، شرح خدمات، نظامها و رویه های کاری فرآیندهای مدیریت پروژه
3- مدیریت نوسازی صنعت همراه با افزایش سهم داخلی در طراحی، نظارت، ساخت تجهیزات و احداث تاسیسات صنعت نفت
4- تنظیم سیاستهای مناسب برای دستیابی به بیشترین ارزش افزوده در زنجیره مهندسی و ساخت و تامین کالاها و مواد
5- ایفای نقش به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه توان صنایع داخلی (مشاوران، سازندگان و پیمانکاران) و نیل به جایگاه مناسب فناوری در صنایع نفت و گاز در جهان
6- اعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه های طراحی، تدارک کالا و ساختمان و نصب (E.P.C) از طریق پایش اجرای نظام اجرایی پروژه های صنعت نفت
7- تدوین سیاست های فنی و مهندسی مناسب برای نگهداری و حفظ تاسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر تاسیسات وابسته
8- سیاستگذاری، هدایت و راهبری خرید و ساخت کالا در زنجیره تامین و ایجاد بستری یکپارچه در کلیه بخش های بازرگانی و مراکز خرید وزارت نفت
9- سیاست گذاری در فرآیند ارتقاء ساخت داخل کالا و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش به منظور حمایت و خودکفایی صنعتی
10- مدیریت ارتباط با سازندگان داخلی و بهبود توان سازندگان داخلی در جهت تامین کالای بموقع، باکیفیت و قیمت مناسب، و افزایش قابلیت اطمینان از تامین کالا در شرایط بحرانی
11- ارتقاء نظام نگهداری و تعمیرات تا سطح استاندارد و کارآمد برمبنای نظام پیشگیرانه و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
12- مکانیزاسیون سیستم های مدیریت نت و توسعه نرم افزارهای نت متناسب با توسعه روزافزون صنعت نفت

 شرح وظایف کلی:
الف- حوزه سیاست گذاری مهندسی و استانداردها:

1- تهیه، تدوین ‌، روز آمد کردن و ابلاغ مقررات عمومی شامل فهرست بهای تخصصی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها، استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی برای امور تحقیقاتی، مطالعاتی، ‌تهیه، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری طرحها و پروژه‌ها
2- تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در رشته های تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
3- تهیه، تدوین و روزآمدی استانداردهای موجود و مورد نیاز صنعت نفت در زمینه تجهیزات و فرآیندها مطابق با استانداردهای بین المللی روز دنیا
4- کمک به ایجاد و تقویت ظرفیتهای ملی در امور مشاوره، پیمانکاری و مدیریت پروژه مرتبط با صنعت نفت
5- تقویت ظرفیتهای ملی بخش غیردولتی در امور مشاوره، پیمانکاری و مدیریت پروژه در راستای خودکفایی و صدور خدمات فنی و مهندسی
6- شناسایی ظرفیتهای موجود وکمک به تقویت ظرفیتهای ملی در امور مشاوره، پیمانکاری و مدیریت پروژه مرتبط با طرحهای صنعت نفت
7- پایش عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه های فنی و قراردادی و عوامل دست اندر کار  در راستای توسعه صنعت نفت
8- نظارت عالیه و ارزشیابی چگونگی و میزان حصول به اهداف موردنظر متاثر از ضوابط فنی و مهندسی استانداردهای ابلاغ شده و نظارت بر چگونگی پیاده سازی مهندسی ارزش و نیز ارائه بازخوردهای لازم در جهت بهبود تدوین اسناد فنی
9- تعیین سیاستگذاری های محوری در شناسایی و رتبه بندی شرکت های تولیدکننده و تامین کننده داخلی و ایجاد لیست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی براساس قانون برگزاری مناقصات


ب- حوزه سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل:

1- سیاست‌گذاری ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی منابع واحد داخلی و خارجی معتبر در دستگاه مرکزی
2- سیاستگذاری و هدایت کمیته¬های فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه¬گران دستگاه مرکزی در چهار شرکت اصلی و هدایت راهبری آنها
3- سیاستگذاری و نظارت در زمینه شناسایی تولیدکنندگان، سازندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی کالاها و تجهیزات جایگزین اقلام خاص و کنترل این شرکت ها و نحوه برخورد آنها
4- سیاست‌گذاری مراحل بروزرسانی سامانه تأمین کالا در حوزه¬های مختلف زنجیره تامین کالا و حمایت از ساخت داخل
5- مدیریت شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت
6- مدیریت فرآیند تهیه نفت کد اقلام مصرفی در صنعت نفت


ج- حوزه نگهداری و تعمیرات صنعت نفت:
1- اجرای نظام نگهداری و تعمیرات صنعت نفت در حوزه های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، هم تراز با صنایع مشابه برتر بین المللی و کسب جایگاه اول نظام های نگهداری و تعمیرات
2- تهیه و بومی سازی استاندارد جهانی نت و تدوین مدل برتر نظام نت صنعت نفت
3- تدوین مدل نرم افزاری مدیریت نت، نظام های مستند سازی تجارب، ارزیابی و محک زنی مدیریت و سیستمها، استفاده موثر از بخش خصوصی در حوزه مدیریت، و نظام آموزشی کارآمد نت
4- ایجاد و گسترش ظرفیت های بکارگیری و بهره برداری از فناوری های نوین نت در صنعت نفت
5- اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در تقویت محصولات سخت افزاری و نرم افزاری صنعت نفت مرتبط با طرحهای صنعت نفت


د- حوزه ارزشیابی و نظارت فنی طرح ها:

1- نظارت بر مطالعات طرح ها و پروژه ها بر اساس ضوابط مهندسی
2- نظارت بر استفاده از الگوی قراردادهای مهندسی در طرح ها و پروژه ها
3- نظارت بر ضوابط فنی و استانداردی پروژه
4- نظارت بر ضوابط لجستیک طرح ها و پروژه ها با اولویت ساخت طرح ها
5- نظارت بر ضوابط نگهداشت پذیری طرح و پروژه ها
6- نظارت بر ضوابط مهندسی اجرا و کنترل پروژه ها
7- نظارت بر مدیریت دانش فنی پروژه ها و طرح ها
8- دریافت گزارشات پیشرفت پروژه ها در حوزه های نه گانه
9- نظارت بر عملکرد ضابطه ای پیمانکاران و کارفرمایان
10- نظارت بر ضوابط مدیریت ریسک پروژه ها
11- نظارت بر اجرایی ضوابط استفاده از پیمانکاران و مشاوران صاحب صلاحیت
12- نظارت بر ضوابط تهیه طرح کیفیت طرح ها و پروژه ها
13- نظارت عالیه برفرآیند حل مشکلات پروژه ای منطبق بر ضوابط ابلاغی
14- شرکت در جلسات تعیین اولویت برای پروژه ها و طرح های وزارت نفت
15- پیگیری امور مربوط به کفایت الگوهای قراردادی، استانداردهای مربوط به پروژه های صنعت نفت
16- نظارت اجرایی ضوابط بر فرآیندهای تحویل و تحول در پروژه ها و طرح ها
17- شرکت در جلسات بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه ها و طرح ها منطبق بر ضوابط ابلاغی
18- شرکت در جلسات حل مشکلات آئین نامه ای، استانداردی و قراردادی پروژه ها و طرح ها


نام و نشانی مجموعه های اصلی تحت پوشش:

- اداره کل سیاستگذاری مهندسی و استانداردها: تهران - خیابان خردمند شمالی- کوچه چهاردهم- پلاک 17
- اداره کل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل: تهران – میدان هفتم تیر – خیابان عارف ادیب – پلاک 32
- اداره کل نگهداری و تعمیرات صنعت نفت: تهران – میدان هفتم تیر – خیابان عارف ادیب – پلاک 32
- اداره کل ارزشیابی و نظارت فنی طرح ها: تهران – خیابان سپهبد قرنی – بالاتر از خیابان طالقانی – کوچه شهید دهقانی - پلاک 28


نشانی سایت، شماره های تماس با معاونت، نمابر، پست الکترونیک:
- نشانی سایت:          
http://dea.mop.ir
- تلفن:   88937432
 61623281
  61623997
 
دبیرخانه: 61622580
نمابر: 88944128


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما