اسناد و گزارش هاي يک سازمان بازتاب دهنده بخش بزرگي از اقدامات و فعاليت هاي سازمان است و معيار مهمي براي قضاوت درباره عملکرد آن نيز محسوب مي شود. اولين سند مهم در تاريخ صنعت نفت ايران قرارداد دارسي در 1280 است و تا امروز صدها هزار سند از رويدادها و جريان فعاليت هاي اين صنعت منتشر شده است. اما اين بخش اسناد به دليل قدمت آنها بيشتر جنبه تاريخي و تحقيق و پژوهش دارند هر چند برخي اطلاعات مهمي مانند اسناد بالادستي نفت همچنان در توسعه و برنامه ريزي هاي آن قابل استفاده هستند. صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط پايين دست به دليل فعاليت اقتصادي و رقابت بين المللي و همچنين به عنوان يک سازمان مهم دولتي امکان ارائه و دسترسي به اسناد خود در بخش هاي مختلف را نمي دهد. عمده اسناد فعاليت هاي صنعت نفت طبقه بندي بوده و تنها در اختيار مراجع ذي صلاح است. با اين حال بخشي از اسناد و گزارش هاي رسمي نيز به دليل اهميت و نقشي که در راهبرد سازمان دارند، در اختيار همگان قرار مي گيرد.برخي اقدامات ديگر وزارت نفت مستند سازي از فعاليت ها در حوزه هاي مختلف است که جنبه ملي داشته و جزو راهبردهاي سازمان محسوب مي شود. اقتصاد مقاومتي از جمله اين اقدامات است که عملکرد آن طي سال هاي گذشته با توجه به بحران ها و فشارهاي خارجي مورد توجه صنعت نفت بوده است. اين مستندات در بخش هاي مختلف سازمان به صورت گزارش عملکرد و يا برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه اقتصاد مقاومتي بروز مي کند که در اين بخش، بازتاب اين فعاليت ها منعکس شده است. اسناد مربوط به الگوي قراردادهاي صنعت نفت نيز براي اطلاع عموم از مدل هاي قراردادي در دسترس است. هر چند هيچ يک از قراردادها که جنبه محرمانگي دارد قابل انتشار نيست. فهرست بهاي تاسيسات نفت و گاز نيز بخش مهمي از اسناد سازمان محسوب مي شود که به عنوان بخشي از دارايي هاي ملي به صورت سالانه گزارش دهي مي شود.

 

 

انتشار گزارش هاي عملکرد وزارت نفت و شرکت هاي تابعه، دسترسي آسان تر به سندهاي عمومي مهم و ساير مستندات از جمله اقداماتي است که در جهت شفاف سازي عملکرد سازمان صورت مي گيرد. اين اطلاعات جنبه عمومي دارد و الزاما هر مستندي را در بر نمي گيرد. با اين حال دولت برابر قانون براي حفظ حقوق شهروندي در دسترسي به اطلاعات نهادها و سازمان هاي دولتي و حاکميتي که شامل مستندات غير طبقه بندي شده است، سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را از سال 1396 راه اندازي کرده است تا هر شهروندي قادر به دريافت و مشاهده مستندات سازمان ها و همه دستگاه هاي حاکميتي باشد. وزارت نفت نيز از جمله دستگاه هايي است که در اين سامانه پاسخگوي درخواست مخاطبان بوده و علاوه بر آن بيش از 2 هزار سند را در اين سامانه جهت اطلاع شهروندان منتشر کرده است. ضمن آنکه تمام قراردادهاي وزارت نفت و شرکت هاي تابعه اصلي و فرعي آن شامل ده ها هزار قرارداد در سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور منتشر شده است و به صورت مداوم در حال بروز رساني است. انتشار مزايدات و مناقصات صنعت نفت در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) از ديگر اقدامات وزارت نفت براي اطلاع رساني به شهروندان در جهت شفاف سازي عملکرد است.گروه دورانV6.0.19.0