1- آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

2- فهرست بهاي اختصاصي صنعت نفت

- آزمایش های بالادستی صنعت نفت - سال 1400
- تعمیرات پالایشگاه - سال 1400
- تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر - سال 1400
- تعميرات خطوط لوله كمربندی، تغذيه و شبكه گاز - سال 1400
- خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1400
- خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1400
- خطوط لوله گاز شهری - سال 1400
- عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1400
- گازرسانی به صنایع - سال 1400
- نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1400
- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی سال 1400 (NGL)
- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1400
- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1400
- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1400

3- دستورالعمل هايي در خصوص تعديل و تغيير نرخ ارز و مناقصات و حق الزحمه مشاور
- تکمیلی دستورالعمل محاسبه تعدیل پيمان هاي صنعت نفت
- اصلاحیه 1 دستورالعمل ارزیابی مالی
- تکمیلی نوبت سوم نحوه جبران بار مالي ناشي از افزايش نرخ ارز
- دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات مشاوره193223-20-05-1400

4- دستورالعمل ها، آيين نامه ها و روش هاي اجرايي در حوزه استانداردهاي صنعت نفت
- آيين نامه نظام استاندارد سازي
- دستورالعمل نظارت بر حسن اجراي استانداردها
- دستورالعمل صدور گواهينامه كارشناس فني استاندارد سازي
- دستورالعمل گردش كار تعيين و بازنگري استانداردها
- روش اجرايي تعيين و بازنگري استانداردها
- نحوه تشكيل دبيرخانه

5- اسناد همسان
- پيمان هاي EPC اختصاصی نفت
- پيمان بهره برداري، نگهداري و تعميرات در صنعت نفت با محوريت ماشين هاي دوار
- پيمان دوره فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در صنعت‌ نفت - متقاضي انفرادي- انعقاد پيمان با متقاضي
- پيمان دوره‌هاي فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در صنعت‌نفت – متقاضي گروهي انعقاد پيمان با مؤسسه
- پيمان دورۀ فرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي در صنعت نفت - متقاضي انفرادي انعقاد پيمان با مؤسسه و متق
- پيوست فناوري در قراردادهاي صنعت نفت 991009
- سند همسان M
- سيستم هاي حفاظت الكترونيك
- قرارداد بالادستي

6- دستورالعمل ها و ابلاغيه ها در حوزه اسناد همسان
- ابلاغ 28جبران بار مالی ناشی از کرونا _ ابلاغ دوم
- ابلاغ 71 جبران بار مالی ناشی از کرونا _ ابلاغ اول
- ابلاغ ماده 54 مبالغ مشروط سازمان برنامه توسط وزارت نفت
- ابلاغ ماده68 فسخ سازمان برنامه توسط وزارت نفت
 

 


گروه دورانV6.0.19.0