دستورالعمل ها و آیین نامه ها


فرم‌های مرتبط با ارائه برنامه‌ فعالیت‌های سلامت محور

11:591398/10/7
جهت دریافت فرم‌های مرتبط با ارائه برنامه‌ فعالیت‌های سلامت محور که ضرورت دارد پیش از ارائه برنامه‌های مذکور توسط ادارات ورزش و همکاری واحدهای مربوطه تکمیل شود، روی شماره‌های یک ، دو ، سه و چهار  کلیک کنید.

نسخه قابل چاپ