دستورالعمل ها و آیین نامه ها


تشریح خدمات واحد روابط کار و مددکاری اجتماعی در خصوص حوادث ورزشی

12:461395/2/22


بخشی از فعالیت ها و خدمات واحد روابط کار و مددکاری اجتماعی ستاد وزارت نفت در خصوص جبران خسارات و آسیب های ناشی از حوادث است که حوادث ورزشی را هم شامل می شود. به گزارش سایت اداره کل ورزش وزارت نفت، بنا بر اعلام واحد روابط کار و مددکاری اجتماعی ستاد وزارت نفت، بخشی از فعالیت‌های تشریح شده در قالب وظایف محوله و منطبق با دستور العمل‌های اجرایی، به شرح زیر است:

 تامین آتیه کارکنان صنعت نفت

 پرداخت غرامت از کار افتادگی یا فوت ناشی / عدم ناشی از کار کارکنان شاغل ( رسمی و پیمانی) بر اثر وقوع حادثه یا بیماری به منظور حمایت از کارمندان حادثه دیده و بازماندگان کارمند متوفی، از اهداف طرح تامین آتیه کارکنان صنعت نفت است.

شرایط پرداخت غرامت حادثه و فوت، طبق دستور العمل شماره 1798- 30045  به این شرح است:

- حوادث غیر مترقبه و ناگهانی که موجب فوت یا از کارافتادگی کارمند گردیده و بدون تعمد و سوء نیت فرد صدمه دیده باشد، مشمول طرح تامین آتیه  است.

- وقوع هرگونه حادثه در مأموریت‌های اداری کارمند در داخل و یا خارج از محل جغرافیایی خدمت و یا وقوع هرگونه حادثه در زمان حضور  کارمند در اداره، کارگاه، مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن، ناشی از کار آماری تلقی می‌گردد.

- وقوع حوادث ورزشی مورد تأیید امور ورزش شرکت‌ها و مدیریت‌ها  که بر اساس تقویم ورزشی مصوب صنعت نفت بوده همچنین وقوع حوادث در ساعات ‌ رفت وآمد کارمند از منزل به محل کار و بالعکس با سرویس عمومی اداری، ناشی از کار غیر آماری تلقی می‌گردد.

-  وقوع حوادثی ناگهانی در حین اقدام برای نجات کارکنان از حادثه حین کار و مساعدت به آنان همچنین در اوقات مراجعه به‌ درمانگاه یا بیمارستان در ساعات اداری نیز جزو حوادث ناشی از کار غیر آماری محسوب می شود.

- حوادث غیر مترقبه و ناگهانی، در خارج از محیط‌های کاری و خارج از ساعات اداری از قبیل ایام مرخصی، تعطیلات وتمرینات ورزشی خارج از تقویم مصوب صنعت نفت، غیر ناشی از کار تلقی می‌گردد.تعهدات طرح تامین آتیه


- در حوادث ناشی از کار و در صورت عدم قصور فرد، پرداخت غرامت فوت ، برمبنای‌ 60  برابر آخرین حقوق و فوق العاده ویژه

- در حوادث ناشی از کار و در صورت قصور فرد، پرداخت غرامت فوت برمبنای‌ 50  برابر آخرین  حقوق و فوق العاده ویژه

- در صورت فوت ( عادی یا حادثه غیر ناشی از کار)، پرداخت میزان غرامت ، بر مبنای 45  برابر آخرین حقوق و فوق العاده ویژه

- در حوادث ناشی از کار و در صورت عدم قصور فرد، پرداخت غرامت از کار افتادگی ، حداکثر 70 برابر آخرین حقوق و فوق العاده ویژه

- درحوادث غیر ناشی از کار، پرداخت غرامت از کارافتادگی ، حداکثر 55 برابر آخرین حقوق و فوق العاده ویژه

وجوه متعلقه به بازماندگان کارمند متوفای ناشی از کار،  به منظور دلجویی  و بدون لحاظ قوانین مربوط به ارث پرداخت می گردد.

غرامت فوت متعلقه به بازماندگان کارمند متوفای غیرناشی از کار بر اساس گواهی حصر وراثت فقط به همسر/ همسران / فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل، قابل پرداخت خواهد بود.  در صورت فقدان اطلاعات لازم در مورد تحت تکفل بودن والدین در زمان حیات کارمند، پرداخت غرامت به والدین، تنها در قبال ارائه مدارک قانونی مبنی بر اثبات کفالت والدین، امکان پذیر  می باشد.

عضویت در طرح تامین آتیه ، منوط به پرداخت حق مشارکت از طرف کارمندان تا تاریخ بازنشستگی یا خاتمه خدمت بوده و در صورت قطع رابطه استخدامی کارمندان با شرکت، عضویت ایشان در طرح تأمین آتیه خاتمه می‌یابد.
 

نسخه قابل چاپ