English site
پنجشنبه 16 مرداد 1399   05:27:37
|           RSS
يكشنبه 10 مرداد 1389 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت


دکتر سعید محمدزاده
معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

http://drt.mop.ir
 
 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت
تاسیس:
با تایید و تصویب ساختار نوین در ارکان سازمانی وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوری در ابتدای سال 1388به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوریهای پیشرفته جهت ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی و اجرای طرح ها در سطح صنعت تاسیس گردید.
 شایان ذکر است فعالیت های مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری پیش از تشکیل معاونت پژوهش و فناوری در ابعادی محدودتر، ابتدا در ساختار معاونت مهندسی و ساخت داخل و پس از آن در ساختار معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش انجام می گرفته است.
ساختار سازمانی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت:
معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت در ساختار سازمانی فعلی متشکل از معاون وزیر درپژوهش و فناوری و 4 اداره کل شامل: امورپژوهشی، امورفناوری، امورسیاستگذاری طراحی و مهندسی پایه و  امورتجاری سازی و فناوری ساخت می باشد. تعداد سمت های سازمانی این معاونت در مجموع، تعداد 49 سمت می باشد. 
وظایف معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت:
معاونت پژوهش و فناوری به منظور ساماندهی، سازماندهی و استقرار نظام پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت و نیل به ساختار فناور محور از طریق پژوهش و فناوری و در تعامل با واحدهای عملیاتی و اجرایی در سطح صنعت، نقش سیاستگذاری، تعیین اهداف، راهبردها و تصویب طرح های کلان و موضوعی وزارت نفت، محقق ساختن اهداف و نیز اجرایی نمودن نظام پژوهش و فناوری در سطح شرکت های اصلی همراه با نظارت را بر عهده دارد. این نقش با نهادینه سازی و هماهنگی شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت و کارگروه های تخصصی جهت انجام بهینه فعالیت های پژوهش و فناوری و اثربخش نمودن آن در موضوعات کارکردی نظام محقق می گردد.
وظایف سیاست گذاری، راهبری و مدیریت:
الف- اداره شورای سیاست گذاری پژوهش و فناوری در غیاب وزیر
ب- بهره برداری از نتایج مطالعات راهبردی و آینده نگاری انجام شده به منظور تبیین و استفاده در سیاست ها و برنامه های پیشنهادی
پ- تهیه و تدوین مقررات و سازوکارهای مختلف مورد نیاز امور پژوهشی و فناوری متناسب با مأموریت ها، اهداف و طرح های توسعه صنعت نفت در چارچوب سیاست های شورای عالی سیاست گذاری پژوهش و فناوری به منظور روان سازی فعالیت های پژوهش و فناوری و پیاده سازی نتایج آنها
ت- بررسی و ارزیابی کمی و کیفی و تدوین گزارش های فعالیت های توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری در سطح صنعت بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و ارایه به شورای سیاست گذاری
ث- تلفیق، یکپارچه سازی و همسوسازی برنامه های پژوهشی و فناوری هر یک از شرکت ها با سیاست های شورا و تهیه و ارایه سبد کلان پژوهش و فناوری صنعت نفت به شورای سیاست گذاری
ج- تنظیم و ابلاغ آیین نامه و مقررات مربوط به کارشناسی، داوری، نظارت، رسیدگی به تاخیرات، چگونگی عقد قراردادها و حل اختلافات در قراردادهای پژوهش و فناوری.
چ- تلفیق،یکپارچه سازی وتدوین نهایی نقشه راه فناوری وزارت نفت وتعیین نقش شرکت های اصلی وتابعه در آن
ح- تهیه و تنظیم و پیشنهاد محدوده فعالیت، شرح وظائف و اختیارات نهادهای پژوهش و فناوری وزارت جهت تصویب در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی بر آنها.
خ- فراهم آوردن ساز و کار های لازم برای برنامه ریزی،ارایه ساختار و قوانین و مقررات مرتبط با برون سپاری
وظایف بازاریابی و بازارسازی:
الف- تدوین ضوابط نظارت بر طراحی راهکارهای بازاریابی و فروش فناوری بین بخشی و بین المللی
ب- هدایت، حمایت و فعال سازی هر چه بیشتر واحدهای مسئول و حامی ساخت داخل در سطح وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فعال سازی و ارتقاء بخش خصوصی در این ارتباط
پ- کمک به شکل گیری بازار از طریق تعیین راهکارهای بازارسازی(کنترل خرید های دولتی و ایجاد مشوق ها) برای تولید محصولات نوآورانه و بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی و توسعه فناوری
ت- تدوین سیاست های یکپارچه سازی نحوه انتقال واجرای فناوری‌های موردنیاز (در داخل و خارج) و ارائه پیشنهاد تهیه و تدوین مقررات و قوانین مورد نیاز به سطوح ذیربط در دولت و مجلس
وظایف شبکه سازی و مدیریت دانش:
الف- تبیین، طراحی و نظارت بر نحوه جاری سازی نظام مدیریت دانش در سطح صنعت نفت و شرکتهای اصلی
ب-   تبیین، طراحی و نظارت بر نحوه جاری سازی نظام مدیریت و حفاظت از مالکیت فکری در سطح صنعت نفت و شرکتهای اصلی
پ-   تدوین برنامه ی همکاری های بین بخشی و بین المللی در عرصه پژوهش و فناوری.
ت-   تدوین برنامه های نحوه تعامل و همکاری وزارت نفت و شرکتهای اصلی و تابعه با اتحادیه ها، اصناف و انجمن های علمی و تخصصی
ث-   تدوین برنامه های نحوه همکاری و شبکه سازی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از جمله قطب بندی، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح اینترنشیپ
ج- راه اندازی پایگاه اطلاعاتی پروژه ها
 چ- قطب بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان
وظایف تأمین و تجهیز منابع: 
الف- تدوین برنامه های تامین و توسعه منابع انسانی و تدوین و ابلاغ برنامه ها و آیین نامه های لازم برای تامین، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز حوزه پژوهش و فناوری در تعامل با دستگاه های اجرایی مربوطه
ب- تدوین برنامه های تامین و تخصیص منابع مرتبط با ایجاد دانش و انتقال فناوری موردنیاز در طرح های توسعه صنعت نفت(اعم ازفاینانس،سرمایه گذاری مشترک،بیع متقابل وایجاد وتوسعه سرمایه گذاری های مخاطره پذیر
پ- تدوین برنامه¬ها و آیین نامه های لازم برای تامین و تخصیص منابع مالی موردنیاز پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت
ت- تدوین برنامه های تامین و توسعه منابع زیرساختی و تدوین برنامه ها و آیین نامه های لازم برای تامین و تخصیص منابع زیرساختی موردنیاز پژوهش، فناوری و نوآوری
ث- نظارت عالیه بر نحوه تخصیص منابع مالی پژوهش و فناوری صنعت نفت حاصل از "درآمد های عملیاتی" و "بودجه های انتقال فناوری طرح های توسعه" در شرکتهای اصلی و تابعه
وظایف حمایت از تجاری سازی و کارآفرینی:
الف- ساماندهی و تدوین ضوابط زیرساخت های لازم جهت حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی مانند پارک های فناوری، مراکز رشد و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در صنعت نفت
ب- تبیین مقررات موردنیاز درراستای مشارکت هرچه بیشتر فناوران بخش خصوصی درتوسعه فناوری صنعت نفت
پ- تعیین صلاحیت وصدور مجوزتأسیس وفعالیت مراکزپژوهش وفناوری بخش خصوصی مبتنی برنیازمندیهای صنعت نفت
ت- تعیین راهکارهای حمایتی جهت شرکت های نوپا و فناور محور و تعامل با شرکتهای طراحی و مهندسی در راستای فعال سازی و افزایش توان آنها برای مشارکت در تدوین اسناد مهندسی پایه
ث- تدوین قوانین و مقرات مرتبط با انتقال و فروش دانش فنی در صنعت نفت
 
نشانی و شماره های تماس معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت

معاون پژوهش و فناوری 
خیابان طالقانی، تقاطع حافظ، ساختمان وزارت نفت قدیم، طبقه 14
 61624922 88912221
مدیر کل امور پژوهشی  
خیابان کریمخان زند ، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک 522 طبقه3       61628016-61628017
مدیر کل امور فناوری 
خیابان کریمخان زند ، خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک 522 طبقه4       61628040-61628041-61628042 

 
مدیر کل سیاستگذاری طراحی و مهندسی پایه 
 خیابان کریمخان زند -خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک522طبقه 4       61628020-61628021-616280922
مدیر کل تجاری سازی و فناوری ساخت 
 خیابان کریمخان زند -خیابان حافظ ابتدای پل حافظ پلاک522طبقه 4        61627894-61627895-61627896
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 60080
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768