دوشنبه 16 بهمن 1391
معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - اداره کل نظارت بر طرحها


آدرس: خیابان حافظ - تقاطع رودسر - ساختمان مرکزی چهارم شرکت ملی نفت - طبقه دوم - اتاق 205

تلفن: 84184111 و 84184045

فاکس: 84184067