خبر - وزارت نفت  • وزارت نفت
  • عنوان
  • وزیر نفت راهبردهای صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده را ابلاغ کرد

وزیر نفت راهبردهای صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده را ابلاغ کرد

وزیر نفت راهبردهای صنعت نفت برای ارتقای جایگاه زنان، توسعه مشارکت آنها و حمایت از بنیان خانواده را ابلاغ کرد.

بیژن زنگنه در نامه ای به معاونان خود و مدیران عامل شرکت های اصلی، روسای واحدهای مستقل ستادی و صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان، راهبردهای صنعت نفت در امور زنان و خانواده را به منظور استفاده از استعدادها و قابلیت‌های زنان به عنوان نيمي از سرمایه‌هاي انسانی ارزشمند در سازمان و فراهم آوردن بستر مناسب براي بهبود وضعيت، ارتقاي جايگاه و توسعه مشاركت آنان در انطباق با تکالیف صنعت نفت در اين حوزه و همچنين تحكيم بنيان خانواده صنعت نفت، ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه وزیر نفت به این شرح است:
 
راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده
ماده 1 - تعاريف

1-1- صنعت نفت: منظور وزارت نفت، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن مي‌باشد.

1-2- خانواده: شامل خانواده كاركنان شاغل رسمي وغير رسمي كه حسب  مورد به هر يك از آنها اشاره شده است.

1-3- جنسيت: تلقي جامعه از پايگاه، نقش، مسئوليت و انتظاراتي است كه از زنان و مردان دارد. در تحليل جنسيت، چگونگي دسترسي زنان و مردان به منابع، منافع و فرصت هاي زندگي مدني مشخص مي شود.

1-4- برنامه حساس به جنسيت: در اين برنامه از يك سو بر ايجاد شرايط عيني و عادلانه مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد و از سويي ديگر، جنبه هاي نگرشي موجود در جامعه هم مورد توجه قرارمي گيرد.

1-5- عدالت ‌جنسیتی: عبارت از برخورداری يكسان (كاركنان) از مواهب توسعه‌اي كشور (و صنعت نفت) و منابع و فرصت‌ها هم چنين مشارکت منصفانه و فعال در فرآيند سیاست گذاری‌، تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌ریزی است.

1-6- توان ‌افزایی: عبارت از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به اهداف سازمان است.

1-7- برنامه ريزي جنسیتی: سازماندهی مجدد، بهبود، توسعه و ارزیابی فرآیندهای سیاست گذاری و برنامه ريزي به‌گونه‌ای که جنسيت و دیدگاه عدالت جنسیتی در کلیه سیاست‌ها، برنامه ها و مقررات لحاظ شود.

1-8- نگرش جنسيتي: ديدگاه شخصي يا جمعي در ارتباط با نقش و مسئوليت هايي كه زنان و مردان درجامعه يا سازمان برعهده دارند.

ماده 2 - دامنه شمول:

راهبردهاي حوزه زنان و خانواده در حوزه ستادی، شركت‌های اصلی وتابعه، واحدهای مستقل ستادی، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان، قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3 - مبانی قانونی / مقرراتی

قوانين فرادست، شامل: سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالی) درحوزه خانواده، مواد (101)، (102) و (103) هم چنین ماده (80) برنامه ششم توسعه كشور، بخشنامه های دولت در حوزه زنان ، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آيين‌نامه‌هاي مرتبط به استناد بند «3» بخش «ث» ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ابلاغيه هاي وزیر.

ماده 4 - اهداف:

4-1- جاری‌سازی نگرش جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات صنعت نفت.

4-2- ارتقای آگاهی و اصلاح نگرش کارکنان و مديران نسبت به نقش و جایگاه زنان و خانواده.

4-3- افزايش مشاركت زنان شاغل در جايگاه هاي سياست گذاري وتصميم گيري صنعت نفت.

4-4- ارتقا سطح سلامت (جسمي-رواني- نشاط زنان و خانواده صنعت نفت).

4-5- تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت.

4-6- توسعه مسئوليت اجتماعي و فرهنگي صنعت نفت براي زنان.

ماده 5 - موضوعات راهبردی:

5-1- ارتقا وضعيت شاخص هاي عدالت جنسيتي در وزارت نفت (تصويب نامه شماره 84439/ت 55681 مورخ 1397/06/27 هيئت وزيران).

5-2- توسعه آگاهی کارکنان و خانواده‌ها از طریق طراحی و برگزاري دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و متناسب برای توان افزایی و ارتقا آگاهی‌های جنسیتی، دانش اجتماعی و مهارت‌های زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی از طريق طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاهي و نشست هاي علمي.

5-3- مرتفع نمودن موانع سازماني و فرهنگي در به كارگيري و انتصاب زنان توانمند در مشاغل تخصصي و مديريتي . ( تصويب نامه شماره 1351824 مورخ 1396/05/30 شوراي عالي اداري).

5-4- حفظ و ارتقای سلامت در کلیه ابعاد و كيفيت زندگي شاغلين و خانواده‌ها با رويكرد خود مراقبتي، توسعه و ترويج فرهنگ افزايش فعاليت بدني زنان و خانواده‌ها با هدف توسعه ورزش همگانی، ايجاد نشاط و افزایش دسترسی به فرصت‌های ورزشی.

5-5- پیگیری انجام معاینات شغلی زنان شاغل در صنعت نفت و بررسی و ارزيابي نتایج با توجه به عوامل خطرزاي شغلی و محیطی و تقویت پزشک خانواده جهت مداخلات بهینه و به موقع در حوزه سلامت.

5-6- حمايت هاي مادي ومعنوي از زنان سرپرست خانوار و زنان آسيب پذير.

5-7- تامين امنيت اجتماعي زنان شاغل در محيط كار.

5-8- بررسي وضعيت خانواده‌هاي كاركنان و آسیب‌شناسی آن ها با نگاهي ويژه به شهرك هاي مسکونی در مناطق عملياتي و برنامه‌ریزی در جهت تحکیم بنیاد خانواده، کاهش آسیب‌ها و غني‌سازي برنامه‌هاي اوقات فراغت خانواده‌ها.

5-9- توسعه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت براي زنان مناطق بومی از طريق 1) تحليل وضعيت و مشاركت در تدوين طرح هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و بهداشتي زنان و دختران جوامع محلي مرتبط با وزارت نفت 2) فرهنگ‌سازی خانواده‌ها براي مصرف بهینه منابع انرژی، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست.

5-10- اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با زنان و خانواده با نظارت امور زنان و خانواده وزارت نفت كه در راستاي شناسایی مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده و ارایه راهکارهای کاربردی و موثر، تعريف و اجرا مي شود.

ماده 6 - سازوکاراجرایی مورد نیاز

 6-1- جايگاه سازماني و ساختار امور زنان و خانواده وزارت نفت

با توجه به اسناد بالادستي كشور (آيين‌نامه اجرايي ابلاغي تبصره «2» ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه كشور) و ضرورت تدوين طرح جامع بازآرايي ساختار امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ساختار مناسب جهت پيگيري و ضمانت اجرايي آيين‌نامه مزبور در وزارت نفت، تشکیلات سازماني امور زنان و خانواده طي نامه ت ر/ 103165 مورخ 1394/03/10 و تصويب‌نامه سازماني شماره 01578 مورخ 1393/09/19 ابلاغ گرديد. اين ساختار با هدف ارتقاي كارآمدي، در سال 1397 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت (تصويبنامه شماره 16932مورخ 1397/01/21). در اين راستا و با توجه به تصويب "اختصاص يكي از سمت‌هاي مشاور مديران عامل چهار شركت اصلي به مشاور امور زنان و خانواده" (ابلاغيه شماره 478828 مورخ 1396/10/11)، مديران عامل شركت‌هاي اصلي و واحدهاي مستقل ستادي مكلفند، ضمن انتخاب فردي واجد شرايط از بین زنان شاغل طبق بخشنامه شماره 56654 مورخ 1393/02/13، جایگاه سازماني امور زنان و خانواده را در بالاترین رده ستاد/ شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه قرار داده و رتبه شغلی آن را، مادامی که در این سمت فعالیت می‌نماید، يك رتبه بالاتر از رتبه استحقاقی با حفظ مزاياي شغلي در نظر گيرند و شرايط و تسهيلات لازم جهت عضويت و حضور مشاوران امور زنان را در هيات مديره، شوراهای عالي و سیاست گذاری (به ويژه در حوزه مديريت منابع انساني) فراهم نمايند.

6-2- وظایف ونقش ها:

1-2-7- وظایف مشاور امور زنان و خانواده:

1) مشاركت در تدوين برنامه حساس به جنسيت در وزارت نفت به منظوركاهش شكاف جنسيتي در سه شاخص: فاصله در مشاركت و نقش آفريني سازماني درسياست ها و برنامه ها، فاصله در توزيع حقوق و مزايا و پاداش و فاصله در پيشرفت و ارتقا شغلي، سازماني و مديريتي.

2)  مشاركت در تدوين، ارزيابي، تطبيق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان جهت اجراي سياست‌هاي ابلاغي، اسناد بالادستي و بخشنامه هاي دولت در حوزه زنان و خانواده و نظارت بر حسن اجراي آن ها.

3)  ارائه گزارش عملكرد از اقدامات انجام يافته با محوريت عدالت جنسيتي و ذيل راهبردهاي صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده به مراجع دروني و فرابخشي.

2-2-7- وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی / معاونین وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی / روساي واحدهاي مستقل ستادي و صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز ورفاه كاركنان.

1)  تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجرای راهبردها و برنامه‌های امور زنان و خانواده مجموعه وزارت نفت در ستاد وزارت نفت بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و در شركت‌هاي اصلي برعهده مدير عامل هر شركت و روساي واحدهاي مستقل و صندوق هاي بازنشستگي مي‌باشد.

2)  شرکت‌های اصلی / واحدهای مستقل ستادي هر ساله باید برنامه‌های بهبود وضعیت شغلي و ارتقای جايگاه زنان هم چنين تحكيم بنيان خانواده را در چارچوب اهداف و راهبردها تنظيم و مصوب نمايند.

3) در زمينه برنامه ریزی و اجرای برنامه های امور زنان و خانواده مشاركت و همکاری مديران عامل چهارشركت اصلي، فرعي و تابعه، روساي واحدهاي مستقل ستادي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در چارچوب راهبردها و هماهنگي با امور زنان و خانواده الزامی است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی