تصویری - وزارت نفت.
 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت در یک نگاه (قسمت اول)

 
امتیاز دهی