تصویری - وزارت نفت.
 

تاسیسات شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک

 
امتیاز دهی