تصویری - وزارت نفت.
 

ایران برنده نشست 175 اوپک

مذاکرات موفق تیم وزارت نفت باعث شد تا ایران از کاهش تولید نفت معاف شود.

 
امتیاز دهی