تصویری - وزارت نفت.
 

ملت ایران سردار بزرگی را از دست داد

 
امتیاز دهی