تصویری - وزارت نفت.
 

ظرفیت تولید پتروشیمی ایران 4 میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد

 
امتیاز دهی