انتصابات
چهارشنبه 2 آبان 1397 انتصاب رئیس امور مجامع و دبیر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
وزیر نفت در حکمی خانم نسرین محمدی را به عنوان "رئیس امور مجامع و دبیر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران" منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه خطاب به نسرین محمدی آمده است:

با عنایت به تخصص و تجارب سرکار، به موجب این حکم به عنوان "رئیس امور مجامع و دبیر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.